Garantie Qwic - Fietsenwinkel Barendrecht

Garantie Qwic

Artikel 1: Garantie
1.1. Hartmobile BV garandeert dat de QWIC fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaal fouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen. QWIC is een geregistreerd merk van Hartmobile BV. Hartmobile BV zal in de volgende garantiebepalingen QWIC worden genoemd.
1.2. Indien gedurende de garantieperiode (Zie artikel 2) het product defect blijkt te zijn vanwege gebreken aan materiaal of uitvoering zal uw QWIC dealer binnen het garantiegebied deze onderdelen vervangen door nieuwe of gereviseerde producten of onderdelen. Alle vervangen onderdelen en producten worden eigendom van QWIC.
1.3. De garantie wordt uitsluitend verleend binnen de garantieperiode en mits voorlegging van de originele factuur of kwitantie (met vermelding van aankoopdatum, modelnaam, serienummer en dealer) samen met het defecte product. QWIC en de QWIC -dealers mogen gratis garantieservice weigeren als
deze documenten niet worden voorgelegd of onvolledig of onleesbaar zijn. Deze garantie vervalt wanneer de modelnaam of het serienummer is gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
1.4. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende QWIC product en is niet overdraagbaar.
1.5. Deze garantie dekt geen transportkosten noch risico’s verbonden aan het transport van uw product naar en van QWIC.
1.6. De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4.1 en 4.2. Betreft accu’s en enkele elektronica delen gelden beperkende bepalingen zoals weergegeven in artikel 2.
1.7. De door QWIC op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
1.8. Raadpleeg voor de aanvullende garantievoorwaarden de handleiding van uw QWIC product.

Artikel 2: Garantieperiode
2.1. U kunt enkel aanspraak maken op de garantie, als u het originele aankoopbewijs kunt overleggen. De garantie gaat in op het moment van aankoop. QWIC mechanische en elektrische onderdelen.
2.2. QWIC aluminiumframes worden gedurende 60 maanden gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten;
a. Voor de lak op frame, voorvorken, velgen & spatborden geldt een garantie van 12 maanden.
b. Op verkleuring van onderdelen en lak geldt een garantie van 24 maanden.
2.3. Voor elektrische onderdelen, zoals de motor, de controller, de sensor, de oplader en het display, geldt 24 maanden garantie.
2.4. Voor verende en vaste voorvorken, dempers en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in de paragraaf van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 24 maanden.
2.5. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achter tandwielen, remkabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructies/of materiaalfouten.
2.6. Voor overige onderdelen, mits goed onderhouden, geldt een garantie van 24 maanden. Deze onderdelen en manier van onderhouden staan beschreven in de gebruikershandleiding.

QWIC Accu’s
2.7. Op een QWIC Li-ion accu geldt een garantie van 24 maanden. Accu’s die binnen de garantietermijn (0 tot 24 maanden) defect zijn getest door QWIC, worden kosteloos door uw QWIC-dealer vervangen.

2.8. Op een QWIC Li-ion accu met BA-nummer: BA00120, BA00121, BA00122, BA00100 en BA00105 geldt:
– In de eerste 2 jaar (0 tot 24 maanden) een garantie van 100%
– In het derde jaar (24 tot 36 maanden) een garantie van 60%
– In het vierde jaar (36 tot 48 maanden) een garantie van 40%
– In het vijfde jaar (48 tot 60 maanden) een garantie van 30%

De accu wordt getest en beoordeeld door QWIC of er aanspraak gemaakt kan worden op garantie.
De bovengenoemde garantie geldt indien aan alle voorwaarden is voldaan die QWIC stelt bij normaal gebruik en tijdig opladen van de accu.

2.9. Normale slijtage/afname van accucapaciteit valt niet onder de garantie. Accu’s verliezen na verloop van tijd capaciteit. Een accu mag t/m 15% capaciteit verliezen per jaar. Li-ion accu’s verliezen ook capaciteit als deze niet worden gebruikt. Indien accu’s niet tijdig worden opgeladen en een diepteontlading ontstaat, valt dit niet onder de garantie. Een accu dient na het eerste gebruik minstens elke 2 maanden eenmaal opgeladen te worden. In uw QWIC handleiding en op de accu staat de juiste manier beschreven om uw accu te onderhouden.

Artikel 3: Garantie uitsluitingen
3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a. Gebruik voor verhuur, abnormale, commerciële en/of wedstrijdactiviteiten of voor andere doeleinden dan waarvoor de fiets werd ontworpen;
b. Het QWIC product is niet conform de handleiding onderhouden;
c. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
d. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd;
e. Het QWIC product met water onder druk is schoongespoten zoals met tuinslang en of hoge drukspuit;
f. Indien fietsen, onderdelen en accu’s valschade vertonen vervalt de garantie;
g. De fiets betrokken is geweest bij een ongeval;
h. Er schade aan de fiets is ontstaan door vervoer op bijv. fietsendragers.
3.2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van QWIC voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van:
a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleur set, remmen, snel sluiters van de wielen en spaakspanning;
b. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen;
c. Foutieve of onvoldoende smering van draaiende delen en of delen waarvoor dit opgegeven is.

Artikel 4: Garantie onderdelen
4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door QWIC is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van QWIC worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
4.3. Kosten van transport van onderdelen van en naar QWIC komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
4.4. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt QWIC voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 5: Garantie aanspraak

5.1. Indien de eigenaar is verhuisd of de dealer is niet meer beschikbaar, zal QWIC desgevraagd opgaaf doen van de dichtstbijzijnde QWIC dealer.
5.2. De garantie op uw fiets wordt verleend door de verkopende partij; uw QWIC dealer. Eventuele garanties kunnen door verhuizingen, vakantie en/of andere redenen worden verleend door een andere QWIC dealer, echter kan betreffende dealer arbeidskosten en/of administratiekosten berekenen. Deze kosten kunnen niet worden verhaald op QWIC of QWIC dealer, daar u zelf de keuze maakt om niet uw garantie te claimen bij de verkopende partij.

Artikel 6: Garantie gebied
6.1. Het garantiegebied is beperkt tot Nederland, België en Duitsland.
6.2. De garantie dekt geen transportkosten noch risico’s verbonden aan het transport van uw product naar en van QWIC of uw QWIC dealer. Er zijn eventuele verzekeringen die u kunt afsluiten bij uw QWIC dealer die deze kosten wel dekken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. Een door QWIC gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat QWIC ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van QWIC strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van QWIC voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Artikel 8: Online aanschaf
8.1. Voor online aangekochte fietsen via qwic.nl/qwic.de gelden de zelfde garantievoorwaarden als voor fietsen die bij een QWIC dealer zijn gekocht. Met uitzondering:
a. Voor online aangekochte fietsen geldt 14 dagen bedenktijd, Binnen deze periode kan de koop ongedaan worden gemaakt. Hiervoor komt u in eerste instantie terecht bij uw QWIC dealer. In overleg met de dealer zal QWIC de annulering afhandelen.

Artikel 9: Uitsluitingen en beperkingen
9.1. Behalve zoals hierboven vermeld, geeft QWIC geen garanties (noch expliciete, noch impliciete, noch wettelijke, noch enige andere) met betrekking tot de kwaliteit, de prestaties, de accuraatheid, de betrouwbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel of enig andere hoedanigheid van het product of er deel van uitmaakt. Indien deze uitsluiting niet of niet volledig is toegestaan door de geldende wetgeving, geldt de uitsluiting of beperking van de garantie van QWIC slechts tot de maximale door de geldende wetgeving toegestane mate. Elke garantie die niet volledig kan worden uitgesloten wordt (in zoverre dit is toegestaan door de geldende wetgeving) beperkt tot de duur van deze garantie.

Deze garantie verplicht QWIC uitsluitend tot reparatie of vervanging van de producten die onder de voorwaarden van deze garantie vallen. QWIC is niet verantwoordelijk voor verlies of schade met betrekking tot producten, service, deze garantie of andere, met inbegrip van – economische of tastbare verliezen – de prijs die voor het product werd betaald – winst- of inkomensderving, verlies van gegevens, gebruiksgenot van het product of andere hiermee samenhangende producten – onrechtstreekse,
secundaire of gevolgschade of -verlies.

Dit geldt ongeacht het feit of deze schade of dit verlies verband houdt met gebrekkig of niet functioneren van het product of ermee samenhangende producten door defecten of doordat het product niet beschikbaar is terwijl het bij QWIC of een QWIC dealer is, wat leidt tot uitvaltijd, verlies van gebruikstijd of een onderbreking van de werkzaamheden. Dit geldt voor verlies en schadevergoeding volgens om het even welke wettelijke interpretatie, met inbegrip van nalatigheid en andere onrechtmatigheden,
contractbreuk, expliciete en impliciete garantie, en burgerlijke aansprakelijkheid (zelfs als QWIC of een QWIC dealer op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schadevergoeding).

Indien de geldende wetgeving dergelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid verbiedt of beperkt, sluit QWIC zijn aansprakelijkheid uit of beperkt ze tot slechts de maximale door de geldende wetgeving toegestane mate. Bijvoorbeeld, in bepaalde landen is het verboden om schadevergoeding naar aanleiding van nalatigheid, grove nalatigheid, moedwillig wangedrag, bedrog en vergelijkbare daden uit te sluiten of te beperken. QWIC’s aansprakelijkheid volgens deze garantie zal in geen geval verder
gaan dan de prijs die voor het product werd betaald, maar als de geldende wetgeving alleen hogere aansprakelijkheidsbeperkingen toelaat, zijn de hogere beperkingen van toepassing.

© 2022 QWIC

× WhatsApp